Prírodná panoráma Slovenskej republiky

Zahraničná PR Slovenskej Republiky

Oravský zámok, Slovenská Republika

Zameranie zahraničnej politiky a prezentácia SR

Zahraničná politika Slovenskej republiky je založená na úcte a rešpektovaní princípov a noriem medzinárodného práva. V medzinárodných vzťahoch bude SR presadzovať zásady spravodlivosti, ochranu ľudských práv a posilňovanie princípov právneho štátu. Slovenská republika bude podporovať úlohu medzinárodného práva ako nástroja na riešenie globálnych výziev, ktorým súčasné medzinárodné spoločenstvo čelí. Bude sa zasadzovať za dodržiavanie cieľov a princípov Charty OSN ako aj ďalších kľúčových medzinárodnoprávnych dokumentov a bude podporovať posilnenie multilaterálnych mechanizmov vo fungovaní medzinárodných vzťahov.

Koordinácia jednotnej prezentácie SR v zahraničí

PR komunikácia a rozvíjanie vzťahov so zahraničnou verejnosťou umožňujú zvyšovať atraktívnosť a kredibilitu SR, čo zásadným spôsobom prispieva k úspešnému napĺňaniu záujmov krajiny. MZVaEZ SR zabezpečuje koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnú prezentáciu SR v zahraničí. Jednotná prezentácia SR v zahraničí predstavuje koncepčne riadený proces, ktorý smeruje k maximálnemu využitiu potenciálu oficiálnych prezentačných aktivít Slovenskej republiky. Pri budovaní dobrého mena SR v zahraničí, ako aj pri rozvíjaní konkurencieschopnosti SR, je kľúčové zabezpečiť koordinované využívanie prostriedkov prezentácie SR v troch základných oblastiach – politickej, ekonomickej (zahraničný obchod, investície, cestovný ruch, poskytovanie rozvojovej spolupráce) a kultúrno-spoločenskej (umenie, vzdelávanie, šport...).

MZVaEZ SR bude aktívne presadzovať posilnenie vnútroštátnej koordinácie a vytvorenie funkčného mechanizmu jednotnej prezentácie SR v zahraničí. Pri napĺňaní tohto cieľa bude osobitne klásť dôraz na maximálnu mieru synergie kultúrnych hodnôt, ekonomických záujmov a podpory turizmu. MZVaEZ SR bude v tejto súvislosti spolupracovať s partnermi, ktorými sú najmä Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, agentúry v pôsobnosti ministerstiev (SARIO, SACR), ako aj experti z externého prostredia (akademická sféra, mimovládne organizácie, marketing, public relations, umenie a ďalšie). Ambíciou je zabrániť roztrieštenosti oficiálnych prezentačných snáh SR a vytvoriť podmienky pre efektívnu prezentáciu SR v zahraničí.