Agentúra Public Relations SR

Štátny znak Slovenskej Republiky
vzdelávanie pr odborníkov

Vzdelávanie budúcich odborníkov na public relations na Slovensku

Výchova odborníkov na oblasť vzťahov s verejnosťou v 90-tych rokoch minulého storočia

K priekopníkom vzdelávania PR odborníkov na Slovensku patrí určite Ivan Žáry, či už ako garant predmetu public relations na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave, alebo ako prednášateľ PR kurzov v Škole verejnej správy v rámci Academie Istropolitana. Občasné kurzy public relations začala robiť aj Asociácia PR. V roku 1997 začala výučba masmediálnej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Postupne sa na Slovensku rozrástla sieť fakúlt, ktoré začali ponúkať špecializované štúdium, pričom postupne sa v ich predmetoch objavili (či už priamo, alebo nepriamo) aj časti venované rozmáhajúcemu sa odboru vzťahov s verejnosťou.

Ľudia z marketingových oddelení firiem, z reklamných agentúr či aj záujemcovia z praxe mohli v 90-tych rokoch minulého storočia taktiež navštevovať kurzy marketingovej komunikácie, obsahujúce aj časť venovanú vzťahom s verejnosťou, v rámci cyklov prednášok Reklamnej akadémie, ako aj konkurenčného projektu Akadémia reklamy.

Špecializované kurzy a intenzívne PR školenia ponúkala aj PR agentúra ProPublicum, ktorú založil a viedol už spomenutý Ivan Žáry. Je zaujímavé, že súčasťou tejto ponuky bol aj základný dvadsaťštyrihodinový kurz. V dnešnej dobe (bez znevažovania vtedajšej snahy organizátora kurzov) je nepredstaviteľné, aby sa ľudia stali PR odborníkmi „za jeden deň“.

Záujemcovia o vzdelávanie v PR oblasti, najmä tí z praxe, napriek spomenutým možnostiam boli najviac odkázaní na odbornú literatúru, ktorá postupne pribúdala najmä prekladmi diel zahraničných autorov. A ak mali možnosť, mohli sa prihlásiť či už na ad hoc prednášky venované jednotlivým oblastiam v PR (s dôrazom na riešenie konkrétnych praktických prípadových štúdií) vo Viedni, alebo na cyklus prednášok v rámci London School of Public Relations v Prahe. Ten v roku 2000 obsahoval nasledovné študijné cykly:

 • Úvod do Public Relations a rôzne techniky PR

 • Proces Public Relations – príklady prípadových štúdií

 • Stratégia a plánovanie – výskum cieľových skupín, posolstvá

 • a komunikačné kanály

 • Media relations I. – typy médií

 • Media relations II. – techniky

 • Schopnosti písať v PR – ako novinári myslia

 • Príprava a prezentácia plánov a ponúk

 • Firemná identita a riadenie imidžu značky

 • Organizácia PR akcií a sponzoringu

 • Vedenie PR projektu a výroba tlačových materiálov

 • Issue management a krízová komunikácia

 • Čo je e-PR a prečo je dôležité

 • Hodnotenie médií

Tieto kurzy v rámci London School of Public Relations prebiehali výhradne v Prahe, a to preto, lebo na rozdiel od Slovenska len Česká republika získala licenciu na organizovanie takýchto vzdelávacích podujatí.

V tom čase autor tohto textu pôsobil v pražskej PR agentúre Ogilvy Public Relations Worldwide, a na otázku, čo bráni získaniu licencie aj na Slovensku, dostal jasnú odpoveď: „Nízka kvalita, respektíve neexistencia dostatočného množstva pedagógov. Až na úvodnú prednášku musí totiž držiteľ licencie zabezpečiť celý vyučovací proces v rámci jednotlivých seminárov. A na Slovensku neevidujeme dostatočný počet takýchto kvalitných pedagógov. Preto neuvažujeme ani o sublicencii pre Slovenskú republiku, ktorá by teoreticky mohla pripadať do úvahy.“ Za viac ako 10 rokov sa situácia na slovenskom trhu s PR zmenila, nastal výrazný kvalitatívny posun. Napriek tomu kurzy London School of Public Relations stále nefigurujú medzi ponukou na slovenskej marketingovej scéne.

Zmeny vo vzdelávaní PR odborníkov – väčšie možnosti najmä pokiaľ ide o množstvo kurzov a učebných programov

Napriek tomu sa po roku 2000 začala postupne ponuka vzdelávania na poli vzťahov s verejnosťou rozširovať, a to tak na súkromnom poli, ako aj akademickom. V oblasti praktických PR kurzov to bola iniciatíva najmä súkromných PR agentúr, ako aj ich strešnej organizácie a takisto iných subjektov, ktoré cítili voľný priestor v tejto oblasti a vedeli, že ponuka PR služieb bude v najbližších rokoch trendová, že bude na vzostupe. Práve z dôvodu už na začiatku príspevku spomínaných téz, že nemožno nekomunikovať a že každá, hoc aj malá organizácia či inštitúcia musí/mala by vysvetľovať svoje kroky, svoje smerovanie, svoje vízie internej aj externej verejnosti. Z poskytovania konzultantských PR služieb, ktoré vedú k posilneniu a udržaniu pozitívneho imidžu a želanej reputácie spoločnosti, sa postupne stala trendová záležitosť, rozhodujúca niekedy až o existencii spoločnosti najmä v ťažkých časoch hospodárskej krízy.

Zo strany súkromných vzdelávacích aktivít, aj autor tohto príspevku sa ešte v rokoch 2002-2004, počas vedenia PR agentúr Mozaic a Monarch PR, snažil o etablovanie vzdelávacej aktivity v tejto oblasti. V rámci PR akadémie tak prichádzali spomenuté agentúry s kurzami v oblasti vzťahov s verejnosťou, šitými na mieru najmä marketingovým a PR odborníkom z praxe, ktorí si chceli rozšíriť svoj obzor, aj cez prizmu analýzy zaujímavých prípadových štúdií a konfrontácie názorov s inými odborníkmi z oblasti public relations. K najznámejším a najrešpektovanejším aktivitám v oblasti vzdelávania v odbore zo strany PR agentúr patria dva projekty – špecializované

workshopy a konferencie, realizované agentúrou 1st Class Agency a Praktická škola PR, ktorú organizuje košická PR agentúra Communication House. Obidve sú vedené s dôrazom na komunikáciu a analýzu prípadových štúdií v jednotlivých oblastiach PR, s využitím zaujímavých domácich i zahraničných odborníkov a ich názorov na preberané témy a štúdie. Pokiaľ ide o štúdium public relations na univerzitách, sieť vzdelávacích akademických inštitúcií sa postupne rozrástla. Prieskum, ktorý realizovala APRSR v auguste 2008 formou štúdia curriculuí jednotlivých slovenských VŠ ukázal, že na Slovensku je možné získať informácie o vzťahoch k verejnosti na 14 VŠ, pričom na jednej VŠ je public relations uvádzaný aj ako samostatný predmet. Na veľkej väčšine VŠ je PR súčasťou štúdia ekonómie, politológie, medzinárodných vzťahov, či marketingu.

Autor: Jozef Bednár

NOVÉ TRENDY V MARKETINGU

Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem