Agentúra Public Relations SR

Štátny znak Slovenskej Republiky
Pracovník on-line

Pracovník on-line redakcie

Jedným z dôsledkov informačnej revolúcie je skutočnosť, že sa stierajú hranice medzi tradičnými médiami a svetom telekomunikácií a počítačovej techniky. Čoraz viac sa na všetkých úrovniach komunikácie uplatňujú multimédiá.

Nové komunikačné technológie v nadväznosti na existujúce médiá prinášajú nielen nové informačné služby, ale aj nové formy a metódy mediálnej práce. Väčšina významnejších periodík (najmä denníkov) má vybudované vlastné elektronické redakčné systémy, má svoje on-line vydania na internete a tie najprogresívnejšie sa pustili do budovania multimediálnych podnikov na báze vlastných internetových portálov. Kompletná multimediálna redakcia znamená plnú integráciu tradičného personálu, digitálneho personálu a manažmentu. V multimediálnej redakcii sa “multimediálny novinár“ stáva multimediálnym redaktorom, schopným písať pre tlač, ale aj pre rozhlasové a televízne vysielanie a internet, mal by byť kompetentným nielen v oblasti textového spracovania, ale aj v práci s fotografiou, zvukom a celého audiovizuálneho spracovania mediálneho komunikátu.

Takýto novinár musí byť rýchly a v neustálej interakcii s publikom, zároveň by mal však prísne dodržiavať zásady mediálnej etiky. V multimediálnej redakcii sa stiera rozdiel medzi pôvodne požadovanými kompetenciami v tradičných tlačových médiách – dnes skôr môžeme diferencovať medzi zameraním pracovníka napríklad na:

 • redaktor on-line (elektronickí redaktori), je v podstate kombinácia informatika a novinára,

 • redaktor služieb on-line, programuje, graficky upravuje a redakčne spracúva informácie;

 • informační brokeri, ktorí sú technicky veľmi dobre pripravení na prácu s informáciami a databankami, pracujú na medzinárodnej úrovni, dokážu zvládať komplexné rešeršné úlohy a pod.

 • autori multimediálnych diel, scenáristi multimediálnych diel.

Ďalej sa predpokladajú špecializácie na dizajn obrazu, multimediálnu koncepčnú prácu, multimediálnu tvorbu (autori multimediálnych diel, scenáristi multimediálnych diel), môžu to byť dizajnéri rozhraní, multimediálni sieťovači, trojdimenzionálni animátori, špecialisti na digitálne videoprogramy a pod.

U zamestnávateľov z mediálneho prostredia sa objavujú požiadavky na odborníkov, ktorí dokážu skĺbiť svoje poznatky z masmediálnej komunikácie s najnovšími informačnými systémami a technológiami. Dokazujú to aj viaceré sporadicky uskutočňované výskumy požiadaviek zamestnávateľov na uchádzačov o zamestnanie v online redakciách – tu sa požaduje žurnalistické vzdelanie, resp. skúsenosti a výborné ovládanie internetu a odpovedajúceho aplikačného softvéru.

K ďalším potrebným kompetenciám patrila napr. dobrá schopnosť zhromažďovať (získavať) správy, schopnosť produkovať krátke príspevky, rýchlosť a dôkladnosť pri príprave správ, schopnosť pracovať v tíme.

Najviac žiadaní pre redakcie online sú ľudia, ktorí:

 • Vedia zachovávať a aktualizovať časovo citlivý materiál

 • Vedia redigovať, upravovať texty pre publikovanie online

 • Vedia vyhľadávať externé informačné zdroje na internete

 • Vedia vytvárať multimediálne projekty

 • Dokážu spravovať fóra užívateľov

 • Sú schopní zostavovať vzájomne súvisiace príspevky, t.j. vytvárať medzi nimi prepojenia

 • Vedia písať originálne príspevky (námety)

 • Dokážu písať a upravovať titulky

 • Vedia overovať fakty a rešeršovať online

Z technických a technologických schopností najžiadanejšie sú:

 • Efektívne využívanie webovských vyhľadávačov

 • Ručné kódovanie surového HTML

 • Spracúvanie súborov pre servery

 • Spracúvanie databáz, ovládanie metód (napr. ColdFusion a ASP)

 • Ovládanie grafických programov, napríklad Adobe Photoshop.

V súčasnosti sa kladie dôraz na kompetencie - znalosti a zručnosti ako vypracúvať a aplikovať nové techniky zmysluplného a efektívneho využívania informačných služieb v mediálnej praxi. Za podstatné sú považované znalosti z oblasti telematických technológií, textovej a grafickej digitálnej úpravy komunikátov a kompaktnej, stručnej a sekvenčnej prezentácie informácií prostredníctvom vhodne upravenej ponuky.

Dôležitá je schopnosť spravovať informácie a informačné databázy (doterajšia doména dokumentačných pracovníkov), pričom základnou podmienkou je identifikácia cieľových skupín publika (zákazníkov) a ich potrieb.

Autor:

Požiadavky na kompetencie mediálnych pracovníkov

Ing. Anna Štefančiková, PhD.

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave