Agentúra Public Relations SR

Štátny znak Slovenskej Republiky
ciele a potreby PR

PR špecialista - jeho ciele a potreby

Kto je to vlastne PR špecialista? Podľa Leslyho je to kvalifikovaný mediálny špecialista, ktorý je schopný radiť v celom rade problémových okruhov, budovať dlhodobé vzťahy s kľúčovými novinármi a prispievať tak k maximalizácii využitia médií spoločnosťou, pre ktorú pracuje. Spoločenskú rolu PR treba vidieť v širšom poňatí pretože PR sa podieľa na spoločenskom povedomí. V rámci kontextu spoločnosti, v ktorej pracujú, vystupujú často ako prekladatelia reality spoločnosti a záujmov jej zástupcov v rámci jej vonkajšieho rámca.

Cieľom PR špecialistu je dosiahnutie cieľov spoločnosti, pre ktorú pracuje (zvýšiť alebo vylepšiť povedomie o nej, poskytnúť informácie o nových produktoch/akčnej ponuke a pod.)16 , ktoré dokáže najmä tým, že dosiahne zvýšenie svojej dôveryhodnosti voči novinárom a získa v ich očiach profesijný status.

PR špecialista k svojej práci potrebuje prostriedok prenosu masmédia (vybrať si tie pravé médiatypy/kanály prenosu v pravý čas a prípadne miesto); vedieť, kde cieľová skupina získava informácie a ktoré informačné zdroje na ňu majú najväčší vplyv; vedieť, ako najlepšie osloviť cieľovú skupinu alebo jej názorového vodcu a aké prostriedky/techniky komunikácie podporia jej požadované správanie; stanoviť si vlastné „morálne“ hranice svojej práce a vzťahu s novinármi (na základe svojich ľudských morálnych zásad a svojho svedomia).

Spoločné znaky kompetencií mediálnych pracovníkov

Ak by sme chceli zvlášť skúmať informačné kompetencie mediálnych pracovníkov, potom v ich práci je dôležité najmä:

 • vedieť posudzovať spoľahlivosť a pravdivosť informačných zdrojov a informácií, najmä v prostredí internetu,

 • vedieť komunikovať rôznymi spôsobmi v elektronickej sieti,

 • efektívne využívať informácie dostupné na sieti,

 • efektívne využívať a tvorivo pracovať s vhodnými portálmi, webblogmi, elektronickými databázami a pod.

 • vedieť transformovať informácie z ľubovoľného média do elektronickej podoby a ďalej ich spracovávať,

 • prezentovať vytvorené mediálne produkty a výsledky vlastnej mediálnej činnosti s využitím primeraných softvérových a multimediálnych programov,

 • využívať informačné a komunikačné služby v súlade s platnými legislatívnymi, a etickými spoločenskými požiadavkami, a to najmä pri obchodovaní prostredníctvom internetu.

V oblasti produktívnych činností ovládajú najmä:

 • tvorbu jednoduchého mediálneho komunikátu vzhľadom k technologickým možnostiam a obmedzeniam rozličných médií (printové, elektronické, šírené sieťami) na prezentáciu svojej podnikateľskej činnosti,

 • efektívne uplatňujú svoje komunikačné schopnosti najmä pri verejnej prezentácii a štylizácii písomného, hovoreného textu, či vizuálov,

 • svoje mediálne a marketingové vedomosti a skúsenosti vedia prezentovať prostredníctvom rozličných médií,

 • ovládajú efektívne formy mediálnej komunikácie sprostredkovanej elektronickými sieťami.

 • majú skúsenosti s fotografovaním, písaním článkov, s vystupovaním pred mikrofónom, príp. kamerou, ktoré využíva pri styku s verejnosťou.

V súčasných podmienkach konvergencie informačných a komunikačných technológií a zbližovaní nástrojov masovokomunikačných médií sa už informačné, informatické a mediálne kompetencie nedajú striktne oddeľovať, pretože na efektívne využívanie moderných médií sa uplatňujú a rozvíjajú ako komplexné telematické kompetencie.

Požiadavky na kompetencie mediálnych pracovníkov

Ing. Anna Štefančiková, PhD.

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave