Agentúra Public Relations SR

Štátny znak Slovenskej Republiky
public relations v akademickom prostredí

Čo rozhoduje pri príprave nových odborníkov na public relations v akademickom prostredí?

Príprava a vzdelávanie odborníkov na public relations by mala byť zameraná čo najviac na prax. Samozrejme, zvládnutá teória je základom úspešnej praxe, takže to neznamená, že by nemali byť študentom odprednášané základné teoretické rámce či už samotného odboru, alebo jeho častí. Ale malo by to byť v symbióze aj s ostatnými marketingovými nástrojmi – pri ktorých tiež platí, že bez teórie niet úspešnej praxe, ale v praktickom živote bývajú často teoretické poučky a zásady negované v prvých minútach tej – ktorej konkrétnej prípadovej štúdie.

Dôvod je jednoduchý – v praktickom živote, v praktických situáciách vstupujú do komunikačného procesu mnohé premenné, neznáme ako iný typ situácie, iní účastníci, podmienky za ktorých sa deje apod. S týmito premennými sa v teórii nemôžeme vyrovnať, pretože v každej situácii sú iné.

Dôležité je, aby sa na jednotlivých univerzitných špecializovaných pracoviskách dostávali študenti v prípade záujmu k výučbe predmetu čím skôr, preto, aby mohli najskôr absolvovať teoreticko – praktický úvod, zahŕňajúci povedzme celú škálu aktivít v rámci vzťahov s verejnosťou, na ktoré by nadväzoval už viac prakticky ladený seminár hodín, zameriavajúci sa skôr na nástroje v rámci vzťahov s médiami, ktoré sú v systéme PR konzultácií asi najrozšírenejšie. Takto nastavený program vzdelávania budúcich PR odborníkov funguje na FMK UCM v Trnave, na Paneurópskej vysokej škole – Fakulte masmédií či na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku je v druhom semestri 1. ročníka magisterského študijného programu žurnalistika vyučovaný predmet Teória médií (Public Relations a reklama), povinný predmet koncipovaný ako cyklus skôr teoretických prednášok. Naň nadväzuje v prvom a druhom semestri 1. ročníka magisterského študijného programu žurnalistika predmet Tlačový hovorca, v podobe skôr na prax zameraných cvičení.

Na FMK UCM v Trnave je predmet PR zaradený do rozvrhu letného semestra, tiež 1. ročníka magisterského študijného programu na Katedre marketingovej komunikácie, ako povinne voliteľný predmet, na Katedre masmediálnej komunikácie je podobne zaradený v zimnom semestri 2. ročníka magisterského študijného programu. Sylaby PR predmetu sú nastavené ako cyklus prednášok a seminárov, pri ktorých sa ako na základ kladie tiež dôraz na teóriu, ale už v tejto časti výučby sa porovnateľný význam dáva aj praktickým skúsenostiam a analýzam. Na predmet PR nadväzuje voliteľný predmet Hovorca a médiá, ktorý je pre študentov z oboch katedier ako dvojsemestrálny k dispozícii v druhom roku magisterského štúdia. Hovorca a médiá je zameraný už takmer výhradne len na praktické skúsenosti. Na FMK majú študenti ešte možnosť získavania skúseností na konkrétnych prípadoch a udalostiach z praxe v Kabinete PR a výskumu verejnej mienky.

Na Paneurópskej vysokej škole – Fakulte masmédií je podobná skladba odborných predmetov z oblasti vzťahov s verejnosťou, ako na FMK. Študenti si najskôr môžu vybrať predmet PR, v zimnom semestri II. ročníka magisterského štúdia študenti marketingovej komunikácie ako povinný predmet, v zimnom semestri II. ročníka magisterského štúdia študenti masmediálnej komunikácie ako povinne voliteľný predmet. Ešte predtým, v letnom semestri III. ročníka bakalárskeho štúdia, si študenti môžu zvoliť ako povinne voliteľný predmet Médiá a vzťahy s verejnosťou.

Napriek tomu, že vyučovanie vzťahov s verejnosťou je na akademickej pôde relatívne kvantitatívne dobre zabezpečené, z kvalitatívneho hľadiska by ale bolo potrebné, ak to povolia aj študijné plány, predmet public relations dať do rozvrhov už zhruba v II. ročníku bakalárskeho štúdia tak, aby ešte do ukončenia bakalárskeho štúdia mohli študenti absolvovať aj viac prakticky zamerané nadväzujúce predmety. A aby bol efekt pre študentov z vyučovania týchto predmetov čo najväčší, aj v nadväznosti na prax. Tú by potom mohli rozvíjať v rámci magisterského štúdia, na rôznych praxiach v externom prostredí, či pri práci pre interné PR laboratóriá vo forme kabinetov apod.

Autor: Jozef Bednár

NOVÉ TRENDY V MARKETINGU

Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem